We use cookies to improve your experience on our site.
Accept
Свържете се с нас

Общи Условия Продажби

1. ДЕФИНИЦИИ

GCS: Означава Общи Условия на DELBY (GCS).

КУПУВАЧ: Отнася се до всеки професионален купувач, поръчващ ПРОДУКТИ.

DELBY се отнася до компанията DELBY TRADING Bulgaria EOOD (Регистрирана: гр. Смолян, бул. България 1-3, 4700, България)

ПРОДУКТИ: Съответства на ПРОДУКТИ от месо, месни продукти, замразена храна и хранителни стоки, както и на предоставянето на услуги от DELBY.

2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.1 Тези общи условия на продажба се прилагат за всички оферти и независимо от тeхния вид (хартиен или безхартиен формат), поръчки, продажби и доставки на Делби Трейдинг България, наричана по-нататък "ДЕЛБИ"..

2.2 Тези Общи Условия на Продажба превъзхождат всички общи клаузи и условия (за покупка) на КЛИЕНТА, освен в случай на писмено споразумение, противоположно на приетото от ДЕЛБИ. Общите условия на продажба на ДЕЛБИ се считат за приети от КЛИЕНТА при липса на явно писмено протестно заявление.

2.3 ДЕЛБИ запазва правото да адаптира тези Общи Условия на Продажба в съответствие с най-добрите си интереси. Тези промени винаги ще бъдат комуникирани писмено във формата на писмо, факс или имейл или актуализации на своя уебсайт.

2.4 Никоя продажба на ДЕЛБИ не е ексклузивна и не предоставя права за дистрибуция или агентство, освен ако изрично не е уговорено друго.

2.5 Специфичните писмени споразумения между страните или специалните условия превъзхождат условията на съответните статии в този документ.

3. ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКИ

3.1 Продажбите се считат за приключили единствено след получаването от DELBY на писмена поръчка, получена от КЛИЕНТА във формата на писмо, факс или имейл, и след изричното приемане в писмен вид на поръчката от страна на DELBY в рамките на два (2) работни дни след получаването на поръчката (имейл), като се изпраща потвърждение за получаване на поръчката.

3.2 Ако КЛИЕНТЪТ не забележи това в рамките на 2 (работни) дни след изпращането на потвърждението за поръчката, ПОРЪЧКАТА ще се счита за потвърдена от КЛИЕНТА.

3.3 Този акт на получаване на поръчка ще посочи по-специално наличността на заявените ПРОДУКТИ и, доколкото е възможно, предварителното време за доставка на всеки от ПРОДУКТИТЕ. Поръчката също може да бъде подразбиращо приета чрез доставката.

4. РЕКЛАМАЦИИ

4.1 КЛИЕНТЪТ трябва да провери явното състояние на ПРОДУКТИТЕ при получаване. В липсата на изрични резервации, написани в рамките на 5 (пет) работни дни от датата на доставката, ПРОДУКТИТЕ ще се считат за съответстващи по отношение на количество и качество на поръчката. Всяко уведомление трябва да съдържа описание на дефекта възможно най-пълно, така че DELBY да може да реагира подобаващо. Освен това, трябва да бъдат споменати дефектите и предполагаемата им причина, описание на стоката, серийният или партиен номер и датата на изтичане.

4.2 КЛИЕНТЪТ трябва да предостави на DELBY възможност да проведе преглеждане (или да бъде извършено изследване) относно жалбата. Всички дефекти трябва да бъдат уведомени до DELBY от КЛИЕНТА във формата на писмо, факс или имейл, в рамките на 8 (осем) работни дни след доставката.

4.3 При липса на такова уведомление в рамките на посочените срокове, стоките недвижимо се считат за приети от КЛИЕНТА в съответствие с тяхното текущо състояние, и DELBY ще бъде считана за изпълнила своите задължения.

4.4 Ако КЛИЕНТЪТ направи жалба навреме, това не прекратява неговата задължителност за плащане. В този случай КЛИЕНТЪТ остава задължен също да плати за поръчаните стоки.

4.5 DELBY по никакъв начин не може да бъде търсена за отговорност за разходи или щети, включително пряки, непряки, специални, случайни или последващи щети, претърпени от КЛИЕНТА, вследствие на или във връзка с забавяне при доставката.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1 DELBY не може да бъде считана за отговорна за всяко забавяне или прекратяване на доставката, което може да се отнесе към случай на Форс-мажор. По-общо, нито едната страна няма да бъде считана за отговорна за нарушение на която и да е споразумение, уреждано от Общите условия за продажба, при условие че това е причинено от обстоятелства на Форс-мажор.

5.2 В такива обстоятелства DELBY ще уведоми КЛИЕНТА писмено (чрез факс или имейл, потвърден с препратка с обратно подписване), възможно най-скоро след възникването на събитието, като това уведомление автоматично спира и без компенсация доставката на Поръчката от датата на настъпване на събитието. Доколкото DELBY, в момента на настъпване на форс-мажорните обстоятелства, вече е частично изпълнила или ще може напълно да изпълни задълженията си по споразумението (например, чрез частична доставка) и на вече извършената или предстояща да бъде извършена част се приписва отделна стойност, DELBY може да издаде отделно фактура за вече извършената или предстоящата да бъде извършена част. КЛИЕНТЪТ е задължен да изплати тази фактура като за отделно споразумение.

6 ЦЕНА

6.1 Цената на ПРОДУКТИТЕ се дава по указание и се изразява в евро (валута EUR).

6.2 Ще бъде изготвена и издадена фактура за всяка доставка на основание цените, в сила в момента на изпращането на ПРОДУКТИТЕ до КЛИЕНТА от страна на DELBY. Всички цени са без ДДС и всички други такси, решени от компетентен орган. Цените стават окончателни след получаването на поръчката или след получаването на писмено съгласие от страна на КЛИЕНТА.

6.3 Допълнителните разходи, произтичащи от спешни заявки за доставка (особено разходите за експресна доставка), ще бъдат фактурирани допълнително на КЛИЕНТА.

6.4 Цените се предоставят на условие EXW (изходна точка на завод), като разходите за доставка са отговорност на КЛИЕНТА, освен ако не е постигнато друго споразумение.

7. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

7.1 Фактурите, издадени от DELBY, ще бъдат платими, без освобождаване или отстъпка, на определената във фактурата дата на плащане или в случай на липса на такава - в рамките на четиринадесет (14) календарни дни от датата на издаване на фактурата, освен ако не е постигнато друго споразумение.

7.2 В случай на неизпълнение, цялостно или частично, на дължимите суми на падежната дата, КЛИЕНТЪТ трябва да заплати на DELBY годишна лихва от 8%, както и неустойка за закъснение, равна на процент от 10% от фактурата.

Те са дължими в случай на неплащане в деня след датата на плащане, посочена във фактурата. Наказанията ще бъдат приложени към оставащата дължима сума, включително данъка, без да е необходимо предварително уведомление.

7.3 Освен това, в случай на невъзпрепятстване със сроковете за плащане, изложени по-горе, DELBY запазва правото си да прекъсне или отмени доставката на поръчките, които се извършват от КЛИЕНТА.

7.4 Всички разходи, понесени от DELBY за възстановяване на дължимите суми от КЛИЕНТА, ще бъдат фактурирани допълнително на КЛИЕНТА.

7.5 Всички банкови такси, свързани с плащанията, ще бъдат поети от КЛИЕНТА. Методът на покриване на банковите такси при превод ще бъде "OUR" (пълно заплащане от КЛИЕНТА, който инициира плащането). Същото важи и за всякакви разходи за обмяна, които ще бъдат поети от КЛИЕНТА.

8 КЛАУЗА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

8.1 DELBY запазва, до пълното заплащане на цената от страна на КЛИЕНТА, право на собственост върху продадените ПРОДУКТИ, което й позволява да възстанови притежанието на тези ПРОДУКТИ. Всяка депозитна сума, платена от КЛИЕНТА, ще остане придобита от DELBY като обезщетение без зачитане на всякакви други действия, които тя би имала право да предприеме срещу КЛИЕНТА.

9. ГАРАНЦИЯ И СИГУРНОСТ

9.1 DELBY гарантира, че доставените ПРОДУКТИ отговарят на валидните разпоредби и спецификациите, посочени в уведомленията за продукта.

9.2 Относно несъответствието на ПРОДУКТИТЕ с поръчката, всяка жалба трябва да бъде уведомена на DELBY в рамките на 2 (два) работни дни след датата на доставка на следния имейл адрес: commerce@delby.eu.

9.3 Всякаква гаранция се изключва в случай на злоупотреба, небрежност, липса на поддръжка или съхранение, промяна на ПРОДУКТА от страна на КЛИЕНТА, както и в случай на нормално износване на ПРОДУКТА или на Форс-мажор.

10. ПРОСЛЕДИМОСТ

10.1 КЛИЕНТЪТ е задължен да създаде система за тракинг с регистър, който позволява на DELBY да локализира ПРОДУКТИТЕ.

10.2 КЛИЕНТЪТ трябва да сътрудничи ефективно и незабавно, за да се гарантира, че инцидентите/рисковете от инциденти и жалбите на клиентите се изследват правилно.

11. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ НА КЛИЕНТА

11.1 КЛИЕНТЪТ разрешава на DELBY да използва поверително и само в рамките на управлението на акаунта на КЛИЕНТА личната информация, касаеща го, особено по отношение на контрола на кредитни референции, верификацията и актуализацията на данните, фактурирането, контрола на кредитните лимити, връщането на ПРОДУКТИТЕ, кредитните записи, докладите за доставка и пряката поща, отнасяща се до ПРОДУКТИТЕ, услугите и търговските условия на DELBY.

11.2 Тази информация ще бъде обработвана поверително от DELBY и ще бъде разкривана само на трети страни, ако това се изисква от закона или ако тези трети страни обработват тази информация от името на DELBY в съответствие с приложимите принципи за защита на данните. Законите и практиките за защита на личните данни могат да се различават, и тези закони може да не осигуряват същото ниво на защита извън Европейското икономическо пространство. С изпълнението на транзакцията КЛИЕНТЪТ се съгласява, в свое собствено име и в името на своите служители - КЛИЕНТЪТ ще ги уведоми правилно - в изключителните случаи, когато такова съгласие е необходимо, относно използването, разкриването или прехвърлянето на лични данни.

11.3 КЛИЕНТЪТ може да достъпи личната си информация и да поиска нейното коригиране по всяко време, като изпрати писмено искане до DELBY.

14. ПРЕКРАТЯВАНЕ

14.1 DELBY може да прекрати с незабавно действие всяко споразумение, уреждано от Общите условия за продажба, без да носи никаква задължителност за плащане на каквито и да било компенсации, ако:

• КЛИЕНТЪТ трябва да е в изпълнение за плащане на падежната дата, при което DELBY не е задължена да спазва срок за уведомление, или ако
• КЛИЕНТЪТ е извършил сериозно нарушение на която и да е клауза от Общите условия за продажба и не е отстранил това нарушение в рамките на петнадесет (15) календарни дни след уведомяване за това нарушение, или ако

* КЛИЕНТЪТ е, или рискува да попадне в банкрутство или да бъде неплатежоспособен,

* или ако срещу него се започнат следните производства или те се инициират от него: производства по банкрутство, производства в съответствие със закона за непрекъснатост на дейността на дружествата, законодателство, свързано с неплатежоспособността или реорганизацията, обезщетение, ликвидация, прекратяване или процедура за прехвърляне на собственост.

15. МОДИФИКАЦИИ

15.1 По отношение на съществуващите споразумения, свързани с вече направени поръчки, Общите условия за продажба могат да бъдат променяни или модифицирани само посредством писмено споразумение (например договор за разпределение), добре подписано от DELBY и от КЛИЕНТА. По отношение на споразуменията, свързани с новите поръчки, DELBY запазва правото по всяко време да променя тази версия на Общите условия за продажба. Променените версии влизат в сила веднага след като бъдат пуснати в обращение.

16. КЛАУЗА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА - ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДЕБНА КОМПЕТЕНЦИЯ

16.1 С изрично споразумение между страните тези Общи условия за продажба (ОУП) и резултатните търговски сделки за купопродажба се уреждат от германското законодателство.

16.2 Всички спорове, които могат да възникнат относно тези ОУП, относно тяхната валидност, тълкуване, изпълнение, прекратяване, последици и последствия, ще бъдат представени пред Търговския съд в град Оснабрюк (Германия).