We use cookies to improve your experience on our site.
Accept
Get in touch

Общи Условия за Закупуване

ОСНОВНИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ ОТ DELBY TRADING GMBH

1. Приложимост

(i) Тези Общи Условия за Покупка се прилагат за всички поръчки на Delby Trading Bulgaria ("Купувач"), относно закупуването на стоки от доставчика ("Продавач").

(ii)Цитатът на Продавача се включва в Поръчкова форма само в обхвата, в който уточнява характера и описанието на поръчаните стоки и само в този обхват, в който елементиte са съвместими с други условия на тази Поръчкова форма.

(iii) Никакви други условия не са обвързващи за Купувача, освен ако Купувачът изрично не ги е приел в писмен вид.

2. Доставка

(i) Собствеността и риска за стоките ще преминат към Купувача не по-рано, откогато Купувачът е получил стоките.

(ii) Продавачът ще носи отговорност за забавяне в доставката след уговорената дата, освен ако такова забавяне не е предизвикано от събития, които не се контролират от Продавача (и не са предизвикани от негова вина или небрежност), при което Продавачът незабавно ще уведоми Купувача и освен ако не се уговори нова дата, времето за доставка на Продавача ще бъде удължено с период, равен на периода на такова предотвратяване.

3. Цени и Плащания

(i) Освен ако не е посочено друго в поръчката за закупуване, цената включва опаковка и превоз до договорената точка на доставка.

(ii) Плащането на фактурите ще се извършва в края на месеца, в който са датирани (т.е. на месечна нетна основа), при условие че стоките или услугите са получени преди датата на фактурата, освен ако не е договорено друго от страна на Купувача.

4. Инспекция

(i) Купувачът и всички лица, упълномощени от Купувача, могат преди доставката да инспектират или идентифицират (и ако е необходимо, отхвърлят) стоките. Такава инспекция или идентификация няма да представляват приемане от страна на Купувача на съответните стоки.

(ii) Купувачът няма задължение да инспектира стоките преди или след тяхната доставка.

5. Гаранция и отговорност

(i) Продавач гарантира, че стоките са без дефекти и отговарят на спецификациите, съгласувани с Купувача.

(ii) Ако в рамките на 2 месеца от датата на получаване на стоките, Купувачът уведоми Продавача, че стоките не отговарят на описанието или спецификацията в договора, Продавачът ще замени дефектните стоки на свой разход или ще възстанови сумата на Купувача (включително всички разходи, направени от Купувача). Заменените стоки подлежат на същата гаранция.

(iii) Ако стоките се окажат дефектни, Продавачът носи отговорност за всички щети, включително всички разходи, направени от Купувача, в резултат на дефекта.

(iv) Ако Купувачът се е ангажира писмено с конкретни разпределителни правила, той и неговите купувачи трябва да ги спазват. След като Купувачът ангажира своите купувачи с тези правила, той не носи отговорност за техните нарушения.

(v) Всяка отговорност на Купувача винаги е ограничена до сумата на фактурата по поръчката, отнасяща се за съответната отговорност.

6. Право на отказ

Купувачът може да отмени покупката на (част от) стоките по поръчката, като уведоми Продавача писмено за това, ако Продавачът не изпълни условията, с които са се съгласили. В такъв случай Купувачът не може да бъде привлечен към отговорност за каквито и да било вреди, а Продавачът е отговорен за всички вреди, включително косвени вреди, в резултат на невъзприятието.

7. Промени

Никакви промени не могат да бъдат направени по отношение на стоките, цената или датата на доставка без предварителното писмено съгласие на Купувача.

8. Закони

Поръчката за покупка ще се урежда единствено от законите на Германия/България, а английската версия на тази поръчка за покупка и/или настоящите Общи условия ще имат приоритет, въпреки превода на цялата или част от поръчката за покупка и/или настоящите Общи условия на друг език за удобство на едната или другата страна, или и на двете страни..

Всяко споразумение относно покупката или тези Общи условия ще бъде единствено по преценката на германския/българския съд.