We use cookies to improve your experience on our site.
Accept
Neem contact op

Privacy verklaring

Delby Trading, gevestigd aan Am Berghang 70, 48455 Bad Bentheim, Duitsland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website: https://delby.eu


Adres:

Am Berghang 70
48455 Bad Bentheim
Duitsland

Telefoonnr: +49 5923 988 2526
Fax: +49 5923 988 2562

Functionaris gegevensbescherming:

Miranda Snellenberg
ms@delby.eu
+49(0)1622577533

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Bankgegevens
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt op welke wijze dan ook.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen , om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, naam dan contact met ons op via ms@delby.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens Delby Trading verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van dienstverlening en/of betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens
Delby Trading bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om onze doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens die verwerkt worden waartoe wij wettelijk verplicht zijn, worden 10 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens
Delby Trading verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Delby Trading en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ms@delby.eu

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk maar binnen vier weken op uw verzoek. Delby Trading wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens
Delby Trading neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact om met ons via ms@delby.eu